MODELI UKLJUČIVANJA GRAĐANA U RAD ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Radionica o modelima uključivanja građana u rad OCD-a koja će se održana je u petak, 9.prosinca, od 13:00 do 15:00 sati, na Cloud platformi Zoom. Radionicu je održala udruga Smart iz Rijeke, na kojoj je sudjelovala Sofija Maravić, zaposlenica udruge Radost.

Cilj radionice je predstaviti svrhu te različite načine i oblike uključivanje građana u rad organizacija civilnog društva.